• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Prikupljanje i odvođenje otpadnih vodaVrši se preko kanalizacionog sisitema, čiji su glavni elementi:
-    Kanalizaciona mreža – dužine 75 km
-    Kolektori – dužine 20 km.

Više detalja