• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

 1.   О Д Л У К А о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара, стр. 21  ("Службени лист града Зајечара", бр. 34/16)

 2.   ИЗВЕШТАЈ о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈКП Водовод Зајечар за 2017 годину, Државна ревизорска институција, Број: 400-           489/2018-06/9 од 30. новембра 2018. године