• JKP VODOVOD ZAJE?AR
  • JKP VODOVOD ZAJE?AR
  • JKP VODOVOD ZAJE?AR
  • JKP VODOVOD ZAJE?AR
Error
  • XML Parsing Error at 1:1548. Error 9: Invalid character

Print
PDF

Tehnoloki tretman postrojenja za pre?i?avanje vode Kraljevicasadri slede?e tehnoloke operacije:

1.Predhodno hlorisanje vri se dodavanjem hlora u sirovu vodu, ?ime se obezbe?uje primarna dezinfekcija vode na samom ulazu u postrojenje.2.Doziranje aktivnog uglja u prahu je predvi?eno ispred talonika, jer on adsorbuje ve?inu zaga?iva?a rastvorenih u vodi. Aktivni ugalj je jedno od najsigurnijih i najefikasnijih sredstava za poboljanje kvaliteta pija?ih voda.3.Koagilacija i flokulacija su procesi u kojima se koloidne ne?isto?e prevode u taloni oblik formiranjem flokula i njihovim povezivanjem u krupnije agregate. Ovo se postie doziranjem koagulanta aluminijum sulfata i flokulanta polielektrolita.4.Taloenje se odvija u 2 talonika tipa pulzator, pojedina?nog kapaciteta 350 l/s. Usled smanjenja brzine proticaja vode zbog velikog popre?nog preseka dolazi do taloenja suspendovanih i koloidnih ne?isto?a na dno talonika.

5.Dezinfekciju ozonom se obavlja u bazenu za ozoniranje, koji je zajedno sa celokupnom opremom za stvaranje ozoniranog vazduha smeten u posebnoj zgradi.To je posebna mera sterilizacije kojom se postie potpuno unitenje klica i virusa, a tako?e vri i demanganizacija.

6.Filtriranje se vri na brzim gravitacionim pe?anim filterima koji su smeteni u posebnoj filterskoj hali. Ima 8 filterskih jedinica sa kvarcnim peskom dubine 1,2m. Filteri se peru vazduhom i vodom. Ovom tehnolokom operacijom postie se potpuno bistrenje vode.

7.Zavrno hlorisanje predstavalja zavrni tretman u okviru tehnolokog procesa pre?i?avanja vode za pi?e. Zavrna dezinfekcija hlorom, koja se obavlja u bazenu ?iste vode, obezbe?uje unitavanje eventualno preostalih mikroorganizama i potreban rezidual hlora za transport u distributivnu mreu.
Na postrojenju su rezervoari zapremine 3000 m3, to omogu?uje izravnanje potreba za vodom u toku 24h. Iz rezervoara voda se zahvata i potiskuje u distributivnu mreu i rezervoar Kraljevica. Kapacitet crpne stanice na postrojenju je 450 l/s.Upravljanje merenja i signalizacija na postrojenju za pre?i?avanje vode Kraljevica vri se iz kontrolno komandnog centra u kome se nalazi:
-    Komandni pult
-    Kontrolno signalna tabla
-    Procesni ra?unar.