• JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR
  • JKP VODOVOD ZAJEČAR

Tehnološki tretman postrojenja za prečišćavanje vode „Kraljevica“sadrži sledeće tehnološke operacije:

1.Predhodno hlorisanje – vrši se dodavanjem hlora u sirovu vodu, čime se obezbeđuje primarna dezinfekcija vode na samom ulazu u postrojenje.2.Doziranje aktivnog uglja u prahu – je predviđeno ispred taložnika, jer on adsorbuje većinu zagađivača rastvorenih u vodi. Aktivni ugalj je jedno od najsigurnijih i najefikasnijih sredstava za poboljšanje kvaliteta pijaćih voda.3.Koagilacija i flokulacija – su procesi u kojima se koloidne nečistoće prevode u taložni oblik formiranjem flokula i njihovim povezivanjem u krupnije agregate. Ovo se postiže doziranjem koagulanta aluminijum sulfata i flokulanta polielektrolita.4.Taloženje – se odvija u 2 taložnika tipa „pulzator“, pojedinačnog kapaciteta 350 l/s. Usled smanjenja brzine proticaja vode zbog velikog poprečnog preseka dolazi do taloženja suspendovanih i koloidnih nečistoća na dno taložnika.

5.Dezinfekciju ozonom – se obavlja u bazenu za ozoniranje, koji je zajedno sa celokupnom opremom za stvaranje ozoniranog vazduha smešten u posebnoj zgradi.To je posebna mera sterilizacije kojom se postiže potpuno uništenje klica i virusa, a takođe vrši i demanganizacija.

6.Filtriranje – se vrši na brzim gravitacionim peščanim filterima koji su smešteni u posebnoj filterskoj hali. Ima 8 filterskih jedinica sa kvarcnim peskom dubine 1,2m. Filteri se peru vazduhom i vodom. Ovom tehnološkom operacijom postiže se potpuno bistrenje vode.

7.Završno hlorisanje – predstavalja završni tretman u okviru tehnološkog procesa prečišćavanja vode za piće. Završna dezinfekcija hlorom, koja se obavlja u bazenu čiste vode, obezbeđuje uništavanje eventualno preostalih mikroorganizama i potreban rezidual hlora za transport u distributivnu mrežu.
Na postrojenju su rezervoari zapremine 3000 m3, što omogućuje izravnanje potreba za vodom u toku 24h. Iz rezervoara voda se zahvata i potiskuje u distributivnu mrežu i rezervoar „Kraljevica“. Kapacitet crpne stanice na postrojenju je 450 l/s.Upravljanje merenja i signalizacija na postrojenju za prečišćavanje vode „Kraljevica“ vrši se iz kontrolno – komandnog centra u kome se nalazi:
-    Komandni pult
-    Kontrolno signalna tabla
-    Procesni računar.